PLAN DZIAŁANIA WARSZTATU W 2016 ROKU

PLAN PRACY

TERAPEUTYCZNO – REHABILITACYJNEJ

NA ROK 2016


WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE

Plan roczny zatwierdzony został

na posiedzeniu Rady Programowej

w dniu 22 stycznia 2016 roku

     1. ZADANIA GŁÓWNE


1/ INTEGRACJA zawodowa;

2/ integracja społeczna;

3/ kształtowanie samodzielności i niezależności;

2. CEL DZIAŁANIA

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną.

W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

3. ORGANIZACJA PRACY dydaktyczno - terapeutycznej

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez terapeutów i rehabilitanta. Każdy z terapeutów odpowiedzialny jest za jedną pracownię - program działania i pracy w pracowni. Program pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej jak i komunikacyjnej.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 6 pracowniach: komputerowej, gospodarstwa domowego, plastycznej, ogrodniczej, stolarsko – ślusarskiej, kulturalno – oświatowej.

4. ZAJĘCIA W WARSZTACIE obejmują:

 1. Ogólne usprawnianie podstawowych funkcji życiowych i społecznych oraz uzyskanie niezależności w jak najlepszym radzeniu sobie w samodzielnym życiu.

 2. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, skutecznego komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego i celowego poruszania się po mieście.

 3. Kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych ( w drodze do pracy, w trakcie rekreacji, codziennych czynności ).

 4. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej

 5. Rozwój zainteresowań i uzdolnień, rozszerzenie wiedzy i doświadczeń życiowych, wzbogacanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 6. Zapewnienie możliwości współuczestnictwa w podejmowaniu przez uczestników warsztatu decyzji w sprawie jakości ich życia i potrzebnej im pomocy.

 7. Trening umiejętności i zachowań społecznych:

 • trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,

 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,

 • trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,

 • trening w zakresie edukacji seksualnej,

 • trening zachowań rynkowych i ekonomicznych

 • trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,

 • trening przygotowania do podjęcia pracy

5. OCZEKIWANE EFEKTY

 • Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną,

 • Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej, podnoszenie możliwości uczestników Warsztatu we współuczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej

 • Podtrzymywanie umiejętności szkolnych.

 • Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej,

 • Obniżenie napięć psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć

 • Nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.

 • Zwiększenie samodyscypliny, punktualności, odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia

 • Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych

 • Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego

 • Poznanie i zrozumienie roli zadań społecznych i zawodowych – wypełnianie ról zawodowych, podejmowanie przez uczestników Warsztatu prób praktycznej nauki zawodu w miejscach pracy.

 • Wykorzystanie materiałów tworzonych przez uczestników Warsztatu na cele rozwoju społecznego.

6. FORMY REALIZACJI ZADAŃ:

W Warsztacie są organizowane zajęcia wyrabiające:

 • samodzielność

 • zaradność

 • przystosowanie do życia codziennego

 • przystosowanie do pracy,

Działania Warsztatu mają służyć przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnych oraz predyspozycjom.

Zajęcia warsztatowe przystosowujące do pracy odbywają się w pracowniach:

1. Gospodarstwa domowego

Nauka planowania, gospodarności, oszczędności. Doskonalenie i rozwijanie posiadanych umiejętności: znajomości wartości pieniądza i orientacji przestrzennej. Rozwijanie umiejętności manualnych, percepcyjnych oraz podtrzymywanie zdolności już nabytych. Promowanie zdrowego stylu odżywiania. Wdrażanie zasad higieny osobistej. Wyrabianie nawyku zakładania odzieży ochronnej, zwracanie uwagi na estetykę i czystość odzieży własnej. Dbanie o czystość i porządek w pracowni, jadalni oraz zapoznanie z asortymentem i zasadami stosowania środków czystości. Wzrost wiedzy na temat planowania posiłków, układania jadłospisów, planowania zakupów i wydatków. Zapoznanie się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności. Poznawanie technik i organizacji pracy przy wypieku ciast, gotowaniu zupy itp. Nauka estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw. Znajomość savoir-vivre przywileje gości i obowiązki gospodarzy. Przygotowywanie posiłków na specjalne okazje. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD: kuchenka, piekarnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, blender , robot kuchenny, opiekacz, pralka automat. żelazko itp. Rozwijanie zdolności indywidualnych i rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy. Podnoszenie poczucia własnej wartości.

Wartości terapeutyczne:

Przygotowanie do samodzielności. Przyzwyczajanie uczestników do ciągłego zwracania uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych osób. Wyrobienie nawyku posługiwania się przedmiotami i urządzeniami codziennego użytku, dbania o czystość swojego miejsca pracy i odpoczynku.

2. Kulturalno – oświatowa

Trening umiejętności zachowań społecznych, rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach społecznych,trening przygotowujący do podjęcia pracy, autoprezentacja, odgrywanie ról, sposoby szukania informacji o zatrudnieniu, dokumentacja aplikacyjna. Trening zachowań rynkowych i ekonomicznych, sposoby oszczędnego gospodarowania. Zajęcia rekreacyjne /wycieczki, biwaki, wyjścia do muzeum, kina teatru, udziały w konkursach, imprezy integracyjne, zawody sportowe i in. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej. Podtrzymywanie i polepszanie umiejętności szkolno – edukacyjnych poprzez ćwiczenia grafomotoryczne, kaligrafię, analizę tekstu, redagowanie treści, doskonalenie pisowni, edukacja matematyczna (orientacja przestrzenna, liczenie, znajomość kalendarza, liczenie finansów). Pracownia planuje także zajęcia tematyczne z zakresu: zachowań w grupie, savoir vivre, poruszania się w ruchu drogowym, komunikacja werbalna i niewerbalna, agresja, samoocena, pierwsza pomoc, Polska i świat. Redagowanie kroniki, wierszy, zaproszeń, życzeń. Przedstawienie i inscenizacje okolicznościowe.

Wartości terapeutyczne

Kształtowanie wzorców odpowiednich zachowań. Nabycie wiedzy i umiejętności rozpoczynania rozmowy. Rozbudzanie aktywności społecznej, utrwalanie właściwych zachowań, poszerzanie zainteresowań. Rozpoznawanie własnej roli i pozycji, wdrażanie pozytywnego myślenia, tworzenie różnych sposobów rozwiązywania konfliktów w życiu codziennym. Nauka planowania i zdobywania umiejętności dysponowania własnym czasem i pieniędzmi. Kształtowanie właściwych form społecznych. Rozwijanie zdolności i umiejętności. Podtrzymywanie umiejętności szkolnych. Kształtowanie postaw o świecie i o kraju, tradycje i kultura.

3 Plastyczna

Rozwijanie umiejętności artystycznych (malowanie, tkanie, szydełkowanie, robienie makramy, witraży, wykonywanie ozdób na odzieży, tworzenie biżuterii, stroiki, masa solna, quiling, kwiaty z krepiny, wytłoczek, malowanie ceramiki itp). Zdobywanie umiejętności odpowiedniego doboru materiałów (dla danej czynności) i odpowiedniego ich wykorzystania. Dbanie o porządek w miejscu pracy a także uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa. Kształtowanie technik szkolnych i ekonomicznych.

Wartości terapeutyczne:

Podtrzymywanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami w celu takiego ich wykorzystania, aby stanowiły bodziec do wyrażania twórczej ekspresji. Uczenie nowych technik i wskazywanie na możliwość ich łączenia. Zwrócenie uwagi na estetykę, na konieczność dbania o środowisko. Uczenie koncentracji, odreagowania złych napięć, usprawnianie umiejętności manualnych.

4. Ogrodniczo – rękodzielnicza

Origami modułowe, dekoracje florystyczne. Systematyczna pielęgnacja akwarium, hodowla roślin oraz ryb. Tworzenie prac rękodzielniczych (ręcznikowe donice, ozdoby z brzozy, wypalanie w drewnie, odlewy gipsowe, pochodnie itp.). Nauka tworzenia świec, mydeł oraz papieru czerpanego. Zajęcia na działce WTZ – wylewka krawężników, renowacja ogrodzenia, renowacja altanki, budowa pergoli, tablica informacyjna, grill, warzywniak.

Wartości terapeutyczne

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozbudzanie wrażliwości estetycznych, poprawa sprawności fizycznej, ćwiczenia motoryki małej i dużej. Posługiwanie się różnymi narzędziami – odpowiedni dobór do rodzaju prac, prawidłowy sposób zasiewu i sadzenia roślin. Nauka sposobów pielęgnacji działki w stosunku do pór roku. Nauka nowych umiejętności oraz kształtowanie już posiadanych

5. Komputerowo-informatycznej

Zapoznanie z elementami budowy komputera i zasadami BHP. Zdobycie wszelkich umiejętności związanych z komputerem (edycja tekstu, tworzenie grafiki komputerowej, posługiwanie się Internetem, rozmowy za pomocą programu komunikacyjnego, drukowanie i przetwarzanie dokumentów, skanowanie zdjęć, itp. ). Nauka podstawowych czynności związanych z uruchamianiem i obsługą urządzeń poligraficznych i biurowych (maszyny kopiującej, gilotyny, zgrzewarki, bindownicy).Praca w programie power point, gry i zabawy edukacyjne (Socrates – ciekawe zadania, fascynujące eksperymenty, Inteligencja, matematyka, Potęga rozumu, szybkie myślenie) praca w programie – Edukacja – akademia kolorowych figur, finansowa, emocji i uczuć.

Wartości terapeutyczne

Edukacja w tej dziedzinie daje nieskończone możliwości rozwoju. Wzbogaca doświadczenie, kształtuje umiejętność planowania i dozowania zakresu pracy, uczy samodzielności w związku z czym wzrasta w uczestniku Warsztatu poczucie własnej wartości. Rozwijanie takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, dokładność.

6. Stolarsko-ślusarska

Nabywanie umiejętności planowania pracy, przygotowania materiałów, dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Umiejętność poprawnego trzymania narzędzi i obsługiwania się nimi. Nabywanie umiejętności obsługi elektronarzędzi, nauka frezowania, nanoszenia wymiarów, nauka barwienia drewna, struganie ręczne, trasowanie. Nauka montażu gotowych elementów poprzez różne techniki, drobne naprawy. Nauka wypalania w drewnie, wycinania kształtów okolicznościowych, tworzenie ramek, skrzynek na kwiaty, karmników, stolnic i desek. Tworzenie półproduktów do dalszej obróbki w innych pracowniach /plastyczna, ogrodniczo -rękodzielnicza/.


Wartości terapeutyczne


Usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności wykonywania drobnych prac naprawczych, przygotowywanie do życia w środowisku społecznym, poprawa logicznego myślenia, określania przyczynowo – skutkowego. Nabywanie pewności i samodzielności, praca nad cierpliwością, nauka współpracy w grupie.

7. ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

 • Zajęcia rehabilitacyjne

 • Kinezjologii edukacyjnej

 • Integracji sensorycznej

 • Kinezyterapii

 • Muzykoterapii

 • Arte-terapii

 • Biblioterapii

 • Wsparcia psychologicznego

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia sportowe

 • Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe

 • Spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki

 • Organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych

 • Wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin i teatrów, na koncerty, do lodziarni, kawiarni, pizzerii, klubów itp…

 • Organizowanie i udział wystaw artystycznych, kiermaszy i innych działań uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczestników

8. FORMY PROWADZONEJ TERAPII

 • Indywidualna

 • Zbiorowa

 • Grupowa

 • Kinezyterpia

 • Arteterapia

 • Muzykoterapia

 • Teatroterapia

 • Filmoterapia

 • Biblioterapia

 • Wsparcie psychologiczne

 • Terapia pedagogiczna

 • Psychoedukacja

 • Socjoterapia

 • Kinezjologia edukacyjna

 • Integracja sensoryczna

 • Aromatoterapia

 • Terapia manualna

 • Terapia przez kontakt z przyrodą

 • Warsztaty zawodowe

 • Zajęcia rekreacyjne

 • Konkursy

 • Zajęcia komunikacyjne

9. METODY PRACY

 • Słowne

 • Praktyczne

 • Oglądowe

 • Waloryzacyjne

 • Objaśniająco-poglądowe

 • Programowane

 • Weryfikujące

 • Rekonstruujące

 • Psychodrama (drama pedagogiczna)

 • Metoda modelowania (poprzez demonstracje video, w oparciu o grupę rówieśniczą)

 • Stymulacja przeniesienia nabytych umiejętności

 • Inne w miarę potrzeb

10. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMU LUB OPIEKUNAMI

 • Indywidualne rozmowy, konsultacje

 • Poradnictwo

 • Kontakty telefoniczne, korespondencyjne

 • Udział w spotkaniach Rady Programowej

 • Współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych

 • Wycieczki integracyjne


11. ORGANIZACJA IMPREZ W ROKU 2016


 • imieniny, urodziny uczestników;

 • wystawa w Bibliotece Miejskiej - „Malujemy samodzielnie i z pomocą";

 • zabawa karnawałowa;

 • walentynki;

 • tłusty czwartek;

 • Wielkanocne świętowanie;

 • wyjście do kina, teatru, muzeum;

 • dzień kobiet;

 • dzień matki i ojca;

 • Konkurs Karaoke dla Osób Niepełnosprawnych;

 • Dni Chojnowa;

 • wystawy, konkursy, festiwale, turnieje, sprtakiady;

 • wykopki;

 • zabawa andrzejkowa;

 • uroczysta Wigilia;

 • inne dodatkowe, w razie występowania.


12. KADRA WTZ – ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

 • Studia uzupełniające

 • Szkolenia i kursy

 • Konferencje i seminaria

 • Samokształcenie

 • Wymiana doświadczeń i korzystanie z dobrej praktyki
Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Kolejowa 9


59-225 Chojnów


  Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie powstał 29.12.2003 roku. Powołany został z inicjatywy Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Chojnowie. Od m-ca czerwca 2004r. jesteśmy placówką podległą Urzędowi Miasta w Chojnowie.

 

      Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych  do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Przebywa tu młodzież upośledzona w stopniu umiarkowanym i znacznym, która ukończyła formalny tok nauczania. Terapia zajęciowa realizowana jest na terenie Warsztatu przez   5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, z możliwością zmian na prowadzenie dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Terapia zajęciowa odbywa się w ramach następujących pracowni:

1) ogrodniczej,

2) stolarskiej,

3) plastycznej,

4) gospodarstwa domowego,

5) komputerowa

6) kulturalno-oświatowej

oraz  sala do rehabilitacji

Na jedną pracownię nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników.


Ramowy Program Rehabilitacji Warsztatu określa:


· Charakterystykę prowadzonej terapii zajęciowej.


· Podstawowe formy i metody rehabilitacji stosowane w WTZ.


· Charakterystykę terapii zajęciowej na poszczególnych pracowniach i w sali fizjoterapii.


· Formy realizowanej przez warsztat terapii w zakresie samodzielności społecznej i umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.


I. Charakterystyka prowadzonej terapii zajęciowej.Terapia zajęciowa na warsztacie prowadzona jest w wymiarze 35 godzin tygodniowo to jest 7 godzin dziennie, obejmuje terapię indywidualną i społeczną. Rada Programowa w okresie sprawozdawczym dokonuje dwukrotnie (lato: ocena półroczna – zima: ocena roczna) oceny realizacji wytycznych programów i osiąganych efektów.

II. Podstawowe formy i metody rehabilitacji stosowane w WTZ w ChojnowieWarsztat Terapii Zajęciowej realizuje i podejmuje część działań z zakresu rehabilitacji leczniczej - tzn.: terapia zajęciowa, psychoterapia i poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne.


Rehabilitacja psychologiczna ma na celu pomoc osobie niepełnosprawnej w jej przystosowaniu się do życia z niepełnosprawnością, radzenie sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności. Celem jest też nauka rozwiązywania kłopotów społecznych. Działaniem psychologa objęci są też rodzice oraz opiekunowie uczestników WTZ w Chojnowie.Pomoc psychologiczną uczestnicy warsztatu otrzymują od psychologa warsztatu.


Rehabilitacja społeczna ma na celu integrację społeczną osoby niepełnosprawnej. Przygotowuje uczestnika do życia i współżycia z innymi, zarówno w rodzinie, jak i innych grupach społecznych. Zadaniem rehabilitacji społecznej jest jednocześnie usuwanie przeszkód społecznych, do których należą negatywne i obojętne postawy, przeszkód ekonomicznych, barier prawnych, architektonicznych i urbanistycznych.


Rehabilitacja zawodowa ma na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy i zapewnienie jej – w miarę możliwości - zatrudnienia, zgodnie z jej psychofizycznymi możliwościami oraz kwalifikacjami zawodowymi. Dotyczy ona udziału w szkoleniach, kursach, treningu umiejętności interpersonalnych, organizacji praktyk, w konsekwencji zatrudnienia.


Terapia zajęciowa- prowadzona w warsztacie jest jednym z czynników szeroko pojętej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Polega na polisensorycznym oddziaływaniu poprzez zastosowanie różnych dostępnych technik i metod, w celu usprawniania uszkodzonych funkcji, nauki nowych czynności oraz niedopuszczania do ewentualnej regresji.


Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej, grupowej oraz zbiorowej.


1. Psychoterapia


Ma na celu usuwanie zaburzeń przeżywanych przez osobę lub określanych przez jej otoczenie jako choroba, przy czym są to oddziaływania wpływające na stan czynnościowy narządów, przeżywanie i zachowanie, poprzez zmianę procesów psychicznych chorego w tych zakresach, w których jest to niezbędne do usunięcia przyczyny i objawów leczonej choroby.


2. Socjoterapia


Metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Celem socjoterapii może być sam chory (np. jego nieumiejętność współdziałania z otoczeniem) lub układy społeczne, które go otaczają (np. rodzina, społeczność lokalna), jeżeli przez swą wyzwalają, dysfunkcjonalność potęgują lub utrwalają objawy choroby.


3. Ergoterapia


Terapia pracą - ergoterapia; wykorzystywanie pracy jako metody leczenia i rehabilitacji. Jest jedną z najstarszych metod oddziaływania w procesie terapii. Terapeutyczne walory pracy polegają głównie na odtworzeniu zdolności do udziału w życiu społecznym, celowej aktywności, zainteresowań, potrzeby afiliacji, pełnieniu ról społecznych i samoregulacji. Wtórnie terapia pracą może również wpływać korzystnie na łagodzenie objawów psychotycznych przez skupienie uwagi chorego na codziennej rzeczywistości.


4. Muzykoterapia


Muzykoterapia - niekiedy traktowana jest jako dział psychoterapii, czasem arteterapii. Jest to metodyczne, oparte na podstawach naukowych zastosowanie muzyki. Dźwięk i rytm w pedagogice specjalnej służą stymulacji ekspresji. W muzykoterapii wartość posiada muzyka, techniki terapeutyczne oraz kontakt pacjent – terapeuta. Odpowiednio dobrana muzyka ma pozytywny wpływ na emocje, procesy myślowe i psychomotorykę. Ma działanie aktywizujące lub osłabiające czynność mózgu w zależności od aktualnego stanu pacjenta.


5. Arteterapia


Oddziaływanie terapeutyczne przy pomocy sztuk plastycznych i teatru. Arteterapia spełnia ogromną funkcję kompensacyjną, wyzwalając aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psycho-fizyczne. Pozwala zaakceptować siebie i innych. Przede wszystkim wzbogaca życie człowieka niepełnosprawnego i nadaje mu sens.


Rodzaje prowadzonych zajęć w WTZ w Chojnowie:


 • arteterapia – terapia przez sztukę;

 • muzykoterapia – oddziaływanie muzyki - bierne lub czynne;

 • choreoterapia – oddziaływanie tańca oraz układów choreograficznych;

 • filmoterapia – film, program telewizyjny jako środek oddziaływania terapeutycznego;

 • poezjoterapia – czytanie poezji oraz własna twórczość poetycka;

 • estetoterapia – kontakt z pięknem, wyjścia do galerii, muzeów, udział i organizacja wystaw;

 • biblioterapia – czytanie utworów literackich, słuchanie oraz analizowanie przeczytanego fragmentu;

 • relaksacja – wykorzystanie techniki relaksu jako oderwania od smutnych doznań i negatywnych bodźców ( muzyka poważna, śpiew ptaków, szum morza, odgłosy burzy i deszczu, trening wg Schulca i Jakobsona, techniki wizualizacyjne);

 • socjoterapia – kształtowanie pozytywnych postaw w relacji pełnosprawny -niepełnosprawny poprzez udział we wspólnych działaniach;

 • aromaterapia – często połączona z relaksacją, oddziaływanie zapachów w celu pobudzania zmysłów;

 • kinezyterapia – zajęcia ruchowe, zwłaszcza codzienne ćwiczenia ogólnousprawniające;

 • sylvoterapia – oddziaływanie przyrody/lasu w celach terapeutycznych;

 • hortikuloterapia – terapia poprzez pracę na działce;

 • hydroterapia – usprawnianie w wodzie, wyjścia i ćwiczenia na basenie;

 • zajęcia rekreacyjne – spotkania taneczne, gry zespołowe i stolikowe,

 • konkursy;

 • spotkania religijne;

W WTZ w Chojnowie wykorzystuje się także elementy Metody W. Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, Metody Dobrego Startu.III. Charakterystyka terapii zajęciowej na poszczególnych pracowniach i w sali rehabilitacyjnej:

Warsztat realizuje następujące działania w zakresie usprawniania ogólnego i szczegółowego:


- terapię zajęciową prowadzoną w poszczególnych pracowniach mającą na celu wyrabianie zdolności manualnych, posługiwania się narzędziami, wykonywanie konkretnych prac,

- kształtowanie psychospołecznych cech niezbędnych w pracy: uczenie systematyczności, obowiązkowości i dyscypliny, współpracy i współżycia z innymi uczestnikami, kształtowanie właściwej postawy wobec przełożonych, dbanie o materiały i narzędzia, zachowanie ostrożności podczas pracy i wdrażanie do przestrzegania przepisów bhp, kształtowanie właściwych postaw wobec pracy.

-  zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe, muzykoterapia, choreoterapia,

- konsultacje psychologiczne, relaksacja, rozwiązywanie sytuacji problemowych, podejmowanie decyzji, twórcze myślenie i działanie,

- rozwijanie umiejętności takich jak: nabywanie i podtrzymywanie podstawowych umiejętności szkolnych, praca z komputerem, nauka korzystania z sieci Internet.W zakresie rehabilitacji ruchowej:


Prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualnie dla wszystkich uczestników warsztatu. Zajęcia te obejmują: ćwiczenia czynne, ogólnousprawniające, manipulacyjne, oddechowe, rozluźniające, ćwiczenia równoważne i koordynacji wzrokowo ruchowej, gry i zabawy ruchowe, gry i zabawy w terenie, nordic walking.


Charakterystyka poszczególnych pracowni Warsztatu:


 1. Pracownia plastyczno - artystyczna - rozwój twórczości własnej poprzez rozwijanie zdolności i umiejętności oraz pobudzenie wyobraźni, koncentracji i uwagi, wyzwalanie pozytywnych emocji i budowanie wiary we własne możliwości. Różnorodność technik i materiałów proponowanych uczestnikom pozwala na ćwiczenie myślenia abstrakcyjnego i usprawnianie umiejętności manualnych, rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Prowadzone tu zajęcia obejmują formy twórczości plastycznej, które oddziaływają na zmysły przez dotyk i kontakt z materią używaną w pracowni (papier, farby, kredki itd.). Wykorzystuje się także elementy choreoterapii, muzykoterapii i uczestnicy biorą udział w różnych zajęciach kulturalnych. Ponadto troska o czystość i bezpieczeństwo stanowiska pracy, zrozumienie i wykonanie poleceń, dbanie o estetykę i staranność wytworu, wyrabianie umiejętności pracy w grupie.

 2. Pracownia stolarsko-ślusarska – zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności manualnych, naukę posługiwania się prostymi narzędziami, nabycia umiejętności wykonywania prostych prac domowych, nabywanie umiejętności w prostych pracach w drewnie, metalu, tworzywie. W ramach pracowni wykonuje się prace konserwatorskie na terenie obiektu, prace sezonowe na zewnątrz. Wytwarza się karmniki, kwietniki, półki, pudełka. Istotne jest też przestrzeganie bezpieczeństwa pracy i odpowiedniego /bezpiecznego wykorzystania urzadzeń znajdujacych się w pracowni.

 3. Pracownia komputerowa – wykorzystanie programów komputerowych, edytorów, grafiki w celu rozwijania umiejętności i kształcenia. Nauka wykorzystania z Internetu, ksera, opracowanie graficzne, współtworzenie gazetki oraz strony internetowej placówki. Celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez prace komputerowe. Ponadto nabywanie umiejętności na portalach społecznościowych w celu wymiany doświadczeń, zdobywania nowych znajomości. Wykorzystanie Internetu jako bazy wiedzy i pomysłów.

 4. Pracownia kulturalno – oświatowa – celem jest umożliwienie kontaktu z utworami literackimi i muzycznymi, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształtowanie umiejętności współpracy i zaangażowania podczas przygotowywania przedstawień artystycznych, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie, ćwiczenie aparatu artykulacyjnego, wyjazdy i udział w spektaklach teatralnych i muzycznych, prowadzenie dekoracji ściennej, wykonywanie elementów scenografii. Zajęcia mają na celu podtrzymywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych: naukę czytania i pisania, wykonywania podstawowych działań matematycznych, nabywanie nowych wiadomości z zakresu różnych dziedzin wiedzy,

 5. Pracownia gospodarstwa domowego –zajęcia mają na celu podtrzymywanie i wyrabianie samodzielności w zakresie przygotowywania posiłków, zachowania czystości i wykonywania obowiązków domowych. Wyrabianie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie systematyczności i obowiązkowości, przestrzeganie przepisów bhp. Program zajęć obejmuje naukę posługiwania się nożem i prostymi narzędziami kuchennymi, sprzątanie, zmywanie, przygotowywania prostych posiłków, gotowania, smażenia, pieczenia, obsługa elektrycznych urządzeń kuchennych, pranie, prasowanie, robienie zakupów.

 6. Pracownia ogrodnicza – zajęcia powiązane są ze zmieniającymi się porami roku. Odbywają się one w pomieszczeniach warsztatu, na zewnątrz oraz na działce. Uczestnicy opiekują się roślinami doniczkowymi znajdującymi się w pomieszczeniach warsztatu. Przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy dbają o rośliny oraz czystość wokół budynku warsztatu oraz chodzą na spacery. Główne założenia to: umożliwienie kontaktu z przyrodą, rozwijanie zdolności poznawczych poprzez obserwacje zjawisk przyrodniczych, uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, rozwijanie zdolności manualnych i ogólnej sprawności, nauka bezpiecznego posługiwania się niezbędnym sprzętem oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie i współpracy przy tworzeniu wspólnych projektów.

Rehabilitacja ruchowa/fizjoterapia –zajęcia obejmują ćwiczenia indywidualne, grupowe, gry i zabawy ruchowe, hipoterapię, hydroterapię. Zajęcia prowadzone zgodnie z potrzebami indywidualnymi każdego uczestnika i odbywają się w salce rehabilitacyjnej oraz poza terenem WTZ (boisko, siłownia na powietrzu, basen, itp.)


Trening ekonomiczny – prowadzony jest w celu poznania wartości pieniądza, umiejętności powiązania pracy z płacą, umiejętności gospodarowania i oszczędzania pieniędzy, umiejętności zaspokajania własnych potrzeb i dokonywania właściwych wyborów, umiejętności dokonywania zakupów, rozwijanie aktywności społecznej i własnych zainteresowań.IV. Terapia w zakresie samodzielności społecznej i umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.


Rozwijanie umiejętności życia codziennego i zachowań społecznych – realizuje następujące formy zajęć – trening w zakresie czynności życia codziennego, ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, dbanie o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych, wpajanie zasad savoir vivru. Dokonywanie są ćwiczenia w zakresie umiejętności interpersonalnych, wiedzy o sobie, ćwiczenie rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów międzyludzkich, ćwiczenia konstruktywnej komunikacji, odnajdywanie się w rolach społecznych ( uczestnik WTZ, domownik, klient, wierzący, obywatel, pracownik).


Rozwijanie psychofizycznych sprawności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia – w swoim zakresie ma trening przygotowania do podjęcia zatrudnienia, naukę umiejętności prawy w grupie i współpracy oraz ponoszenie współodpowiedzialności za wykonywane zadania, wzmacnianie motywacji, koncentracji i pamięci, ćwiczenie odpowiedzialności, wytrwałości i zwiększanie tempa pracy, ćwiczenia dotyczące przestrzegania dyscypliny pracy oraz samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania pracy.


Do zadań placówki należą także:


1.Wyjazdy/wyjścia na zakupy do supermarketów, na targowiska, do specjalistycznych sklepów;


2. Wyjazdy do kawiarni, barów szybkiej obsługi, restauracji (najczęściej podczas wycieczek i wyjazdów);


3. Wyjazdy do kin, teatrów, wyjścia na wystawy do muzeów;


4. Wyjazdy i udział w imprezach integracyjnych, konkursach, pokazach;


5. Wycieczki jednodniowe i kilkudniowe.


6. Współpraca z innymi WTZ, ŚDS-ami i placówkami pokrewnymi;


7. Zabawy taneczne (andrzejki, karnawał, inne okazje)


8. Uroczyste spotkania z okazji świąt, urodzin i innych okoliczności.

 

Zadania warsztatu terapii zajęciowej realizuje się poprzez:

- ogólne usprawnianie każdego uczestnika;

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym;

- rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;

- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;

- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.


Cele i założenia Warsztatu

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka powołana w celu pomocy osobom niepełnosprawnym z najcięższymi dysfunkcjami psychicznymi i fizycznymi.

Celem działania warsztatów jest rehabilitacja zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego.

Realizacja celu odbywa się poprzez rozmaite działania:

1)usprawniające manualnie - mające na celu poprawę koordynacji ruchów i sprawności rąk, naukę precyzyjnego chwytania.

2) uspołeczniające, które pomagają w rozwijaniu samodzielności, uczą wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach, kształtują motywację do współdziałania, pomagają zdobyć obycie towarzyskie oraz mają na celu wyrobienie właściwego stosunku do własności społecznej.

3) kształcąco-wychowujące, czyli uczące odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, kulturalnego spożywania posiłków, mycia rąk i ochrony odzieży przed zabrudzeniem oraz przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i ostrych narzędzi.

4) uczące zaradności osobistej, a w tym naukę dbania o higienę osobistą i otoczenia, naukę przygotowywania posiłków i nakrywania do stołu oraz naukę korzystania ze sprzętu gospodarstwa domowego.

5) trening ekonomiczny, czyli działania mające na celu opanowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi, znajomości nominałów i racjonalnego wydawania „kieszonkowego".


Uczestnicy warsztatów

Uczestnikiem Warsztatu jest osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, wydane przez właściwy organ.

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia i formalny tok nauczania. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej, tworzonych w oparciu o rodzaj niepełnosprawności, zainteresowania oraz indywidualny program rehabilitacji, który określa:

 1. formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności
  psychofizycznej uczestnika;

 2. przewidywany zakres terapii;

 3. zakres i metody nauki zaradności osobistej;

 4. sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;

 5. formy rehabilitacji społecznej;

 6. formy współpracy z rodziną lub opiekunami;

 7. osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Głównymi założeniami prowadzonej przez nas terapii jest:

 • opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

 • poprawa ich zaradności osobistej oraz wyczucie i utrwalenie zachowań zgodnych
  z obowiązującymi normami społecznymi

 • rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów
  i podejmowania decyzji

 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy.

  Wszystkie powyższe umiejętności rozwijane są przy zastosowaniu różnych technik terapeutycznych: terapia grupowa i indywidualna, nauczanie funkcjonalne, elementy muzykoterapii oraz socjoterapii, teatroterapia.

  Prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, zajęcia sportowe, trening ekonomiczny, hipoterapia oraz zajęcia na basenie.

  Warsztaty to nie tylko praca ale również zabawa. Organizowane są wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, przedstawienia teatralne. Często uczestnicy biorą aktywny udział w konkursach artystycznych, plastycznych oraz olimpiadach i zawodach.

  Cyklicznie organizowane są charytatywne aukcje i kiermasze prac uczestników.

 • serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie